معرفی

 دکتر علی حسین زاده دلیر

معاون پشتیبانی و توسعه منابع


شماره تلفن دفتر: 3393648

شماره فاکس دفتر: 3290528