برنامه های حوزه

به نام خدا

 برنامه حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز

(تاریخ تهیه: 20/11/1392)

مقدمه

اهمیت نقش حوزه پشتیبانی و توسعه منابع در دانشگاه ها و اثر گذاری عمیق آن بر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی غیر قابل انکار است. ویژگی بارز این حوزه تنوع فعالیت ها و گستردگی شعاع اثر نتایج این فعالیت­ها می­باشد. مدیریت های حوزه مزبور که در بر گیرنده مدیریت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی، مدیریت امور مالی، مدیریت بودجه و تشکیلات، و مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی است، هر یک به نوبه خود تخصصی بوده و مدیران و کارکنان این مدیریت ها علاوه بر دارا بودن تخصص، مهارت و تجربه لازم، باید آشنایی کامل با ویژگی های سیستم دانشگاهی، که سیستمی باز، پیچیده و با پیوند های سست است، داشته باشند تا در چهارچوب اسناد بالا دستی از قبیل سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، نقشه جامع علمی کشور، قانون برنامه پنجم، قانون بودجه سنواتی، ضوابط اجرایی بودجه و نیز برنامه راهبردی دانشگاه، و برنامه تقدیمی دولت به مجلس در حوزه علم و فناوری بتوانند با برداشت ها و استفاده صحیح، موثر و به موقع از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، و همچنین استفاده موثر از ظرفیت های کالبدی، به صورت کار آمد نسبت به پشتیبانی اثربخش فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، و نیز توسعه و تخصیص بهینه منابع، و گره گشایی از مشکلات پیش­رو اقدام نمایند.

 اقدامات

الف- مدیریت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی

1)     بررسی امکان اجرایی نمودن طرح مهندسی مجدد فرآیند ها (BPR ) به صورت پایلوت در حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه که کار مطالعاتی آن به اتمام رسیده است و تسری دادن آن به سایر بخشها،

2)     توسعه اتوماسیون فرآیند های اداری به منظور سرعت بخشیدن به امور،

3)       فعال تر و اثر بخش نمودن مرکز آموزش کارکنان به منظور آموزش مستمر و ارتقا مهارت های حرفه­ای کارکنان،

4)     استفاده از دانش و مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در امور اجرایی اداری- فنی دانشگاه جهت ارتقاء مهارت های حرفه­ای- مدیریتی کاربردی دانشجویان، سرعت بخشیدن و علمی تر نمودن اجرای امور،

5)     برون سپاری فعالیت های غیر حاکمیتی و به حداقل رساندن تصدی گری، و

6)      بازنگری برنامه های رفاهی کارکنان به منظور ارتقاء بهره وری.

ب- مدیریت امور مالی

1)     استقرار  کامل سیستم حسابداری تعهدی،

2)     سامان دهی انبار ها به عنوان یکی از پیش نیاز های استقرار سیستم حسابداری تعهدی،

3)     مستند سازی و قیمت گذاری اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه به عنوان یکی از پیش نیاز های استقرار سیستم حسابداری تعهدی، و

4)     مدیریت کارآمد­تر هزینه.

ج- مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره­وری

1)     باز نگری در شاخص های تدوین بودجه تفصیلی دانشگاه با هدف ارتقاء شاخص های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی،

2)     تدوین مکانیزمی برای پیگیری مستمر و تخصیص بهینه اعتبارات پیش بینی شده در ردیفهای متمرکز قانون بودجه به فعالیتهای پیش بینی شده در حوزه علم و فناوری،

3)     مطالعه راه های تنوع بخشی به منابع درآمدی و توسعه درآمد های اختصاصی،

4)     تدوین مکانیزمی برای پیگیری کمک های خیرین دانشگاهی از واحد های ذیربط در دانشگاه به منظور اجتناب از مغفول ماندن این منبع بالقوه درآمدی،

5)     محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات آموزشی و پژوهشی و .. در دانشگاه به عنوان یکی از پیش نیاز های استقرار سیستم حسابداری تعهدی و مدیریت کارآمد تر هزینه،

6)      تدوین مکانیزمی برای پایش مستمر تشکیلات و فرآیند ها و بهبود مستمر روش­ها، و

7)     فعال تر کردن تحول اداری.

د- مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

1)     مطالعه امکانات کالبدی دانشگاه در جهت بهره برداری موثر تر از ظرفیت ها، تاسیسات و تجهیزات موجود،

2)      تهیه برنامه توسعه امکانات کالبدی همراستا با برنامه راهبردی دانشگاه،

3)     ادامه اجرای برنامه جامع فضای سبز دانشگاه و روزآمد نمودن آن، و

4)     برنامه ریزی پیشرفته برای نگهداری و تعمیرات امکانات، تاسیسات و تجهیزات دانشگاه، و

5)     بهینه سازی مصرف انرژی.

 ه- موارد حقوقی و املاک

1)     مستند سازی املاک دانشگاه و رفع ابهامات حقوقی و مالکیتی به منظور رفع چالشهای دست و پا گیر حقوقی و جلوگیری از تضییع حقوق دانشگاه، و

2)      تهیه مکانیزمی برای تعامل موثر تر مدیریت امور حقوقی با کلیه واحد های دانشگاه به منظور ارائه مشاوره های حقوقی جهت رعایت بهتر موارد حقوقی توسط واحد ها در فعالیت ها به منظور جلوگیری از چالشهای حقوقی آتی. لازم به توضیح است که این مکانیزم نه تنها نباید موجب کندی و احیانا رکود در کار ها شود، بلکه باید به افزایش دقت و سرعت انجام امور بیانجامد.